Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 sierpnia 2013 06:08
Oglne warunki sprzeda?y hurtowej i detalicznej:
 1. Zamwione cz??ci

  • dowozimy w?asnym transportem na terenie Bydgoszczy i okolic 2 razy dziennie, zamwienia do godziny 10 oraz do godziny 13 realizujemy w tym samym dniu.
   Minimalna suma zamwienia wynosi 100z? brutto, natomiast gdy dostawa znajduje si? na trasie dowozu minimalna suma wynosi 50z? brutto.
   Realizujemy dowozy cz??ci na ?yczenie tzw. "dowz specjalny". W zale?no?ci od warto?ci zamwienia koszt transportu od 10 do 20 z?.

  • poza Bydgoszcz - wysy?ka firm? kuriersk? przy standardowych paczkach do 25kg op?ata 25z? brutto. (z pobraniem 35z?).
   Zamwienie powy?ej 500z? brutto realizujemy na w?asny koszt. Paczki niestandardowe (wielkogabarytowe) - ceny ustalamy z firm? kuriersk?.

  • Na okre?lonych trasach dostaw towar dowozimy raz dziennie.

 2. W przypadku zamwienia towaru do wysy?ki firm? kuriersk?, p?atno?? dokonana b?dzie za pobraniem lub wcze?niejsz? wp?at? na konto.

 3. Inne formy p?atno?ci terminowej do uzgodnienia.

 4. ?redni poziom obrotw brutto z 3m-cy wyznacza odpowiedni? grup? rabatow?.

 5. Przy zakupach inicjacyjnych dopuszczamy rwnie? negocjacje indywidualne.

 6. Przy p?atno?ciach z terminami odroczonymi, wp?aty i przelewy musz? by? regulowane zgodnie z dat? wpisan? na rachunku, niedotrzymywanie terminw powoduje cofni?cie tej formy p?atno?ci.

 7. Wp?aty mog? by? dokonywane bezpo?rednio w kasie firmy lub przelewem bankowym na konto:

  BH w W-wie O/Bydgoszcz 85 1030 0019 0109 8530 0037 2334Uwaga!!!

Cz??ci elektryczne i elektroniczne oraz cz??ci uszkodzone lub nosz?ce znamiona monta?u nie podlegaj? zwrotowi.

Uzasadnione zwroty towarw przyjmowane b?d? w okresie do 3 dni od daty zakupu. Po up?ywie 4 dni od daty zakupu, przyj?cie zwrotu towaru zostanie obci??one kwot? 10% warto?ci.

Przy odbiorze cz??ci z zakresu uk?adw termicznych prosimy o dok?adne sprawdzenie zgodno?ci towaru

Prosimy o dok?adne sprawdzanie towaru oraz rozwa?ne jego zamawianie. Podpis odbieraj?cego na fakturze lub na dokumencie WZ, LP, odbir paragonu fiskalnego jest rwnoznaczne z odebraniem towaru bez zastrze?e?.

Towar stanowi w?asno?? firmy do momentu uregulowania ca?o?ci nale?no?ci.

Gwarancja na cz??ci obowi?zuje tylko w przypadku monta?u w autoryzowanym warsztacie.